Free Internet Chess Games Server

Install FICGS apps
play chess online


Game result  (big chess)


H. Kruse, 2103
P. Brand Lyard, 1600

1-0

See game 130741
 Hot news
 Discussions
 Files search
 Social networkFree Internet Chess & Go Server

                                          
EncyclopediaIn english the name is written Correspondence chess


Dopisni šah


Igra in pravila igre

1. V kolikor so uporabljiva, veljajo pravila igre FIDE.
2. Sodnik turnirja (turnirski direktor) je odgovoren za vodenje turnirja in potek partij v skladu s predpisi.

Posredovanje potez

1. Poteze so oštevilčene in odposlane
2. zapisane z mednarodnim številčnim zapisom ali kakšnim drugim zapisom, za katerega se oba partnerja sporazumeta. Pošiljajo se na
3. dopisnicah (ali v pismih), ki .
4. vsebujejo priimek, naslov in podpis pošiljatelja,
5. pravilno ponovitev zadnje nasprotnikove poteze in potrditev datuma poštnega žiga.
6. Pošiljatelj na dopisnici zabeleži
7. datum prejema zadnje nasprotnikove poteze in
8. predvideni datum odgovora.
9. Če ti podatki manjkajo, jih prejemnik realno oceni in sporoči pri odgovoru na potezo.
10. Če se pošiljateljeva navedba dneva odgovora na ujema s poštnim žigom, popravi prejemnik to navedbo in s tem seznani pošiljatelja ob svojem odgovoru na potezo.
11. Čas razmišljanja, ki se porabi za posamezno potezo (glej 6d), se prišteje k celotnemu času za razmišljanje.
12. Z razpisom turnirja se lahko predpiše obvezno pošiljanje potez z letalsko pošto. Pri medcelinskem pošiljanju potez je letalska pošta obvezna.
13. Če se igralca sporazumeta, se partija ob upoštevanju teh pravil lahko igra po elektronski pošti ali faksu.

Dolžnost opomina

1. V kolikor igralec po 14 dneh plus času potovanja pošte od svojega nasprotnika ne prejeme odgovora, ga mora opomniti s priporočeno pošto in pri tem ponoviti svojo zadnjo potezo.
2. Če znaša povprečni čas za potovanje pošte sedem dni ali manj, se lahko poteza ponovi z letalsko pošto, če se to stori pravočasno. V kolikor v naslednjih 14 dneh plus času potovanja pošte ne prejme odgovora, mora to ponoviti priporočeno
3. Če na priporočeni opomin ne prejme odgovora, seznani s tem sodnika turnirja in priloži potrdilo o priporočeni pošiljki.
4. Partije v katerih se več kot pol leta ne izvede nobena poteza, so izgubljene za igralca, ki ne more dokazati, da je nasprotniku poslal priporočen opomin.

Poteze in pogojne -eventualne- poteze

1. Odposlano mogočo potezo ni možno na noben način preklicati; napaka v zapisovanju je enako obvezujoča, v kolikor gre za mogočo potezo. V kolikor ponovitev zadnje nasprotnikove poteze ni pravilna, se šteje kot napaka pri pisanju; odgovor je veljaven, če je poteza mogoča. Pravilna poteza je potrebna, da je odgovor veljaven. Če se oba igralca o veljavnosti poteze ne moreta sporazumeti, odloči o sporu sodnik turnirja.
2. Če prejme nemogočo ali neveljavno potezo, mora prejemnik poteze z obratno pošto na to opozoriti svojega nasprotnika. Ta se ni obvezen ozirati na pravilo o "dotaknjeni figuri".
3. Prazna dopisnica ali dopisnica brez odgovora se tolmači kot nemogoča poteza.
4. Izpuščanje ali dopisovanje šahovskih znakov (kot npr.:"šah", "vzame", "en pasant") je nepomembno.
5. Predlagana pogojna (eventualna) poteza je za predlagatelja obvezna, dokler se prejemnik od predlaganega vrstnega reda potez ne oddalji.
6. Pri sprejetju pogojnih potez je potrebno vse sprejete poteze ponoviti.
7. Če na sprejete pogojne poteze ne sledi odgovor, velja to za nemogočo potezo.

Zapis in povratna obvestila

1. Poteze se zapisujejo, enako porabljeni čas za razmišljanje. Celotno dopisno gradivo nasprotnika se hrani do konca turnirja in se na zahtevo pošlje sodniku.
2. Če igralec na vprašanje sodnika ne odgovori, lahko ta proglasi tihi odstop (odstop zaradi molka).
3. Spremembe naslova se javijo nasprotnikom in sodniku.
4. Sodnika se mora takoj obvestiti o nesporazumu med igralci.

Čas za razmišljanje in posledice

1. Čas za razmišljanje je 30 dni za vsakih 10 potez.
2. Dovoljen čas za razmišljanje se lahko prekorači le enkrat.
3. Privarčevan čas za razmišljanje se šteje v dobro..
4. Čas za razmišljanje je časovna razlika med datumom prejema zadnje nasprotnikove poteze in poštnim žigom odgovora.
5. Čas potovanja pošte se ne obračunava.
6. Če se sprejme pogojna poteza, se čas obračunava od zadnje sprejete poteze dalje.
7. Igralcu, ki odpošlje neveljavno ali nemogočo potezo, se doda 5 dni časa za razmišljanje. Enako velja tudi, če nasprotnik svojo zadnjo potezo napačno ponovi ali če odgovor, v primeru da je to predpisano, ni poslan z letalsko pošto.

Prekoračitev časa

1. Reklamacije prekoračitve časa se morajo opraviti najpozneje pri odgovoru na 10., 20., 30., itd potezo in jih je potrebno posredovati sodniku.
2. O tem se nasprotnik obvesti s priporočeno pošto, potrdila o priporočeni pošiljki se sodniku dostavijo ob reklamaciji prekoračitve časa.
3. Ugovori proti reklamaciji prekoračitve časa se vložijo sodniku priporočeno v dveh tednih po prejemu nasprotnikovega priporočenega obvestila. Kdor te pravice pravočasno ne uporabi, molče prizna reklamacijo.
4. Sodnik turnirja obvesti oba igralca o svoji odločitvi. Če ugotovi prvo prekoračitev časa, prične ponovno teči deset potezno obdobje z dnem prejema priporočenega obvestila.
5. Ugotovitev druge prekoračitve časa ima za posledico izgubo partije.
6. Če sodnik ugotovi, da je reklamacija prekoračitve časa neutemeljena, lahko zahteva, da isti igralec v naslednjem deset poteznem obdobju ne more podati ponovnega predloga reklamacije za prekoračitev časa.

Dopust

1. Vsak igralec lahko v koledarskem letu vzame do 30 dni dopusta.
2. Igralec o dopustu vnaprej obvesti nasprotnike in sodnika turnirja.
3. V posebnih primerih lahko sodnik odobri dodatni dopust, ta dopust lahko odobri tudi za nazaj.
4. Če igralec med dopustom odgovori na nasprotnikovo potezo, je dopust v tej partiji končan, njegov nasprotnik mora odgovoriti v normalnem času.

Odstop

1. Pri odstopu ali smrti odloči sodnik, ali se bodo vse partije štele za izgubljene, za razveljavljene ali se bodo nedokončane partije ocenile.

Ocena

1. Če partija ob predvidenem koncu turnirja ni končana, morata nasprotnika v roku 30 dni poslati sodniku prepis partije,
2. pozicijo ob prekinitvi in
3. predloge za oceno partije (zmaga, remi). Predlog je lahko podkrepljen z natančnimi analizami.
4. Igralec, ki ne dostavi odgovarjajoče dokumentacije, izgubi pravico pritožbe zoper oceno.
5. Sodnik turnirja dostavi oceno igralcema in ju seznani s pravico do pritožbe.

Pritožba zoper oceno

1. V roku 14 dni po prejemu ocene se lahko pri sodniku turnirja vloži pritožbo.
2. Sodnik turnirja pooblasti drugega ocenjevalca in rezultat ocene sporoči igralcema. Proti oceni drugega ocenjevalca ni pritožbe.
3. Pritožba zoper oceno se lahko podkrepi z analizami.

Rezultati

1. Oba igralca morata vsako partijo, takoj ko je končana, v čitljivem prepisu poslati sodniku.
2. Pravica do točkovanja nastopi šele z dostavo poteka partije.
3. Če sodnik turnirja ne prejme sporočila od obeh igralcev, je partija za oba igralca izgubljena.

Odločitve in revizije

1. Sodnik turnirja lahko igralce, ki se ne ravnajo po teh pravilih, kaznuje ali diskvalificira.
2. Sodnik odloča v vseh primerih, ki s temi pravili niso določeni.
3. Zoper odločitve sodnika turnirja se lahko v roku 14 dni vloži pritožba pri pristojni revizijski instanci ali pri pristojnem vodji turnirskega urada. Drugostopenjska odločitev je dokončna.Czech   Dutch   English   Finnish   French   German   Hebrew   Polish   Portuguese   Slovenian   Spanish   Vietnamese  
History :

File last modified on 2016-5-11
Contributor : devassal thibault


See also this article on Wikipedia : Dopisni šah

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

You may find another article in the encyclopedia by consulting this list.

Dopisni šah 
 


Social network : create your photo albums, discuss with your friends...
Hot news & buzz : discover the latest news and buzz on the internet...
Discussions : questions and answers, forums on almost everything...
Seo forums : search engines optimisation forums, web directory...


Play the strongest international correspondence chess players !


Whaley, Michael     (NZL)        [member # 13380]

Correspondence chess : 2376      

Ranked  #  100   in the rating list.

Rating history :  No change this year.

This member has no profile in the social network.
FICGS Go server, weiqi baduk banner facebook      
Correspondence chess

World championship

Play chess games

Go (weiqi, baduk)

Advanced chess

Play big chess

Chess trainer apk

Rated tournaments

Poker texas hold'em

Fischer random chess

      FICGS correspondence chess banner facebook