[İslam] Cinsel ilişkide haram ve helâl


Back to esinti.


*kenan    (2010-03-08)
[İslam] Cinsel ilişkide haram ve helâl

Selâmlar arkadaşlar, İslam Fıkıh Ansiklopedisi'nden gözüme çarpan ve gerçekten merak edilen birçok sorunun cevabını içeren yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. (Biliyorsunuz böyle konuları herkes öğrenmek ister, ama utandığımızdan soramayız, onun için arada bir böyle konuları sizlere sunmayı düşünüyorum, ne dersiniz?)

***

Bu konu başlıbaşına bir kitap ve araştırma konusu olduğundan, biz bu mevzuda söylenmesi gerekenlerin tümünü söylemeye çalışmayacak, bazı tereddütlü ya da önemli noktalara değinmekle yetineceğiz.

Bu konuda hiç unutulmaması gereken en önemli nokta, insanın yaradılış gayesidir. Insan Allah’ın yüceliği karşısında kendi güçsüzlüğünü kabullenmesi ve her hareketini Allah’a kulluk olarak yapması için yaratılmış bir varlıktır. Öyleyse yemesi, giymesi yatması ve kalkması gibi, cinsel ilişkisi de ibâdet olarak yapılmalıdır. Haramdan sakınmak, Allah’ın nimetinden helâl olarak yararlanmak, yapacağı hayırlı işler için fikrini meşgul eden cinsel arzuyu, sağlam düşünebilmek için gidermek, koca karının, karı da kocanın hakkını ödemek ve en önemlisi müslüman nesli yetiştirmek amacıyla yapılan meşru bir cinsel ilişki ibâdettir ve insana aldığı zevkler yanında sevap da kazandırır. “Kişinin zevkini yaşamasında hiç sevap olur mu?” diye soran sahabiye Allah Rasûlü Efendimiz; “O suyu haram bir yere akıtsaydı, günah olmayacak mı idi? Öyleyse helâlından akıtması da sevaptır” buyurmuştur. (Müslim, zekât 52; Ebû Dâvûd, tatavvu’ 12; edep 160; Müsned V/167,168.)

Öbür yönüyle insan, arzu ve şehvetinin esiri olup, sırf zevki için yaşar hale gelmemelidir. Bu, ondaki hayvanî güçleri geliştirir, melekî güçleri zayıflatır ve insanı alçaltır. Halbuki, bütün zevkler gibi cinsel ilişki zevki de bir gaye değildir, bir gaye için yaratılmış insana Allah’ın bir hediyesidir. Insandan, neslini sürdürmesini istemiş ve bunu Allah’ın istediği doğrultuda yapması halinde kendisine cennet vadedilmiştir. Işe cinsel ilişki zevki gibi peşin bir avans da verilmiş ve sanki öbür âlemde alabildiğine tadacağı zevklerden, daha dünyada iken ona parmak ucuyla hafifçe tattırılmıştır. Ya da yorucu çabalarla yüce bir gayeye ulaşması istenen insana, gönül eğlendirme türünden çerez takdim edilmiş ve asıl ziyafetin sonda olduğu bildirilmiştir. Tıpkı zor bir işe koşulan çocuklara, işi sonuna kadar götürmeleri için verilen oyuncaklar gibi. O çocuğun verilen işi bırakıp bu oyuncakla eğlenmesi, oyuncağın veriliş amacına ne derece zitsa, insanın cinsel zevklerini gaye olarak görüp, sırf onlarla meşgul olması da yaratılış gayesine o derece zıttır.

Şimdi vereceğimiz bilgilerde bu açının gözönünde bulundurulması gerekir.

Tutma ve bakma konusunda karıkoca arasında avret olan bölge yoktur. (Ibn abidin VI/367) Hz. Ömer’in oğlunun; “Bana göre birbirinin organlarına bakmaları daha iyidir, çünkü bu cinsel ilişkinin tadıni artırır,” dediği nakledilir. Fakat Aynî; “bu sözün, onun sözü olduğu kesin değildir” der. Tutma konusunda câiz değildir diyen yoktur. Ebû Yûsuf; “Ebû Hanife’ye sordum ki, erkek karısının organını tutsa, kadın da kendisine karşı tahrik etmek için kocasının organını ellese, bunda bir sakınca var mıdır? O da bana; hayır, yoktur. Hattâ bu sevaptır ve ecrin büyük olmasını sağlar, dedi”.

Hanımı ile ilişkide bulunurken, onu tanıdığı güzel bir kadın diye hayâl edip, onunla sevişiyor gibi cima yapmasının haram olmadığını söyleyenler vardır. Ancak Ibn Âbidîn; bizim kurallarımıza göre bunun helâl olmaması gerekir, çünkü bu, suyu şarap olarak düşünüp içmeye benzer. Onun haram olduğu açıktır. Öyleyse öbürü de helâl olmamalıdır” der. (Ibn ilbidin VI/372.) Doğru olan da bu olsa gerektir.

Cinsel ilişkide kullanılan kremler, ya da yağlandırıcıların, domuz yağı gibi haram madde içermedikten sonra, helâl olmadığını gösteren bir delil yoktur. Ancak bu normal eşlere tavsiye edilmeyecek bir durumdur. Allah bu iş için tabi nemlendirici yaratmayı ihmal etmemiştir.

Cinsel ilişkinin yasaklanan, ya da tavsiye edilen bir şekli yoktur. Ne var ki, tabiîlik dinî olan İslam’ın, bu konuda da tabiî olanı tercih edeceği açıktır. Üreme organından olmak üzere, karı ile koca hangi tür ilişkiden zevk alıyorlarsa onu uygularlar. Ayakta, otururken, yatarken, arkadan, önden, altta, üstte; hangisini isterlerse öyle yaparlar. Ancak üzerlerinin örtülü olması Islâmî bir edep ve emirdir. ”Allah ise utanmaya en lâyık olandır” (Fetâvây-i Hindiyye’de: “Oda küçük olursa (5-10) zira’ yani yaklaşık (3 x 6 m2) koca böyle bir odada cima maksadıyla karısını soyabilir. Bir kısım ulema karı kocanın bir odada tek başlarına soyunmalarında mahzur olmadığını söylemişlerdir.” (Ibn Âbidîn, Kunye’den, V/288). Ama bu, elbette cima ederken açık olabilecekleri anlamına gelmez. Hadîs için bk. Buhârî, ilm 15, edep 68.)

Karısına dübüründen yaklaşmak çok çirkin bir hareket ve haramdır. Insanın tabiatina, şeref ve onuruna aykırıdır.

Erkeğin, şehvetini uyandırmak ve zevk duymak için, eliyle ya da butlarıyla kendi kendini tatmin etmesi helâl görülmemiştir. (Bu konuda Mü’minûn (23) 7 ve Me’âric (70) 31 âyetleri ve tefsirlerine bakılabilir.) Haramlığını bazıları hafif, bazıları da kaba olarak nitelemişlerdir. Ancak erkeğin yanında karısı yoksa, ya da evli değilse, kalbi bununla meşgul oluyorsa ve harama düşme endişesi varsa, kendisini boşaltmanın, bunu âdet haline getirmemek şartıyla câiz olduğunu söyleyenler vardır. Hattâ, ciddî olarak harama düşme endişesi varsa ve bu yolla buna engel olunacaksa, bunun vâcip olduğunu söyleyenler de vardır. (Geniş bilgi için bk. Mahlûf, Fetâvâ I/117,118.) Ancak Peygamberimizin bu konudaki tavsiyesinin, şehveti oruç tutmakla yatıştırmak olduğu unutulmamalıdır. (Söz konusu hadîslerinde Rasûlüllah Efendimiz: “Gençler! Evlilik külfetine hanginizin gücü yetiyorsa evlensin.” Yapamayan oruç tutmalıdır. Çünkü onun (nefsi dizginleyici) kamçısı vardır” (Buhârî, savm 10, nikâh 2, 3; Müslim, nikâh 1, 3; Ebû Dâvûd, nikâh 1) Bu yolla hem haramdan kurtulacak hem de sevap kazanacaktır.

Erkeğin eli vb. şeylerle kendini tatmin etmesi caiz olmadığı gibi, kadının da bu yolla tatmin araması câiz değildir. Ancak koca, karısının eli ile ya da vücudunun diğer yerleri ile tatmin olabileceği gibi, karısını da bu yolla tatmin edebilir. (Serahsî, Mebsût X/159.)

Hastalık, zayıflık ve güçsüzlük gibi sebeple cinsel ilişkiye dayanamayan ve bu yüzden istemeyen kadınla cima etmek haramdır. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü’d-dürriyye I/26.)

Evlendiğinde karısıyla ilişkiye güç yetiremeyen erkek bir yıl beklenir. Bir yıl boyunca da, bir defa olsun, güç yetiremezse, karısı, istemesi halinde ayrılır, erkeği beklemeye zorlanamaz. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü’d-dürriyye I/30.)

Mushaf bulunan odada cima etmenin sakıncası yoktur. Çünkü müslümanlann evlerinde ve odalarında genellikle Mushaf bulunur. Ancak Allah’ın kelâmına karşı saygı duyulduğunu göstermek için Mushafin örtülmesi gerekir. (Ibn Âbidîn, I/266, el-Hediyyetü’l-Alâiyye 268.)

Mescidlerin üzerinde cinsel ilişkide bulunmak mekruhtur. Çünkü mescidler semâya kadar mesciddirler. (Alâuddîn Âbidîn, el-Hediyyetü’l-Alâ’iyye 283.)

Cimaya başlarken “besmele” çekerek, hadîste geçen “Bismillâh, Allahümme cennibnâ’ş-Şeytâne ve cennibi’ş-Şeytâne mâ-razektenâ” duasını okuması müstehaptır ve cimanın edeplerindendir. (Örnek olarak bk. Buhârî, bed’ul-halk 11; Müslim, talak 6, nikâh18)

Kocası kendisini cimaya çağırdığında, karısının bunu özürsüz olarak reddetmesi, câiz değildir. Hattâ âdetli olması da bir özür değildir. Çünkü kocası onun, âdetli iken haram olan bölgesi dışında bir yerinden yararlanabilir. (Fetâvây-i Hindiyye (yazma) 611/45 Müslim, hayz 16, Nesâî, taharet 180; Ibn Mâce, taharet 124) Bu konuda özellikle kadının sözkonusu edilmesi, cimada erkeğin, kadından daha sabırsız olduğundandır. Yoksa kadının, kocasından cima isteme hakkı yok demek değildir.

Karıkocanın, zaruret olmadıkça cinsel ilişki biçimlerini başkalarına anlatmaları haramdır. Peygamberimiz (s.a.s.): “Şüphesiz ki, Kıyâmet Gününde, Allah’ın katında, emanete hiyanetin en büyüklerinden biri, karıkoca beraber düşüp-kalktıktan sonra, kocasının kadının sırrını yaymasıdır” buyurmuştur. (Müslim, nikâh 21; Davûdoğlu age VN/327 vd.)

Emzikli kadınla cimada bulunmak câizdir. (bk. Müslim, nikâh 24; Davûdoğlu age VN/342 vd.) Bir kadını görerek şehveti harekete gelen kimsenin, derhal karısı ile cima etmesi ve nefsini yatıştırması müstehaptır. (bk. Müslim, nikâh, 2; Davûdoğlu age VN/221.)

Cimada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, temizliğe olabildiğince dikkat etmektir. Mümkünse ilişkiden önce eşlerin dış organlarını sabunla yıkamaları müslümanca bir davranış olur. Çünkü temizlik müslümanlığın ana temellerindendir. Kasıklarda yuvalanıp üreyen mikropların, ilişki yoluyla kadının rahmine ulaşıp, çeşitli rahim hastalıklarına sebep olabileceği, ya da mevcut hastalıkları artırabileceği hiç unutulmamalıdır. Peygamberimizin (s.a.s.) cima edeceklere abdest almayı tavsiye etmesi (bk. Ibn Kudâme, el-Mugni VN/26) bundan olsa gerektir.

Cima gücünü artıracak besinler yemek sakıncalı değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kına sürünmeyi tavsiye ederken; çünkü o, cildi güzelleştirir, cima gücünü artırır (Zehebî, et-Tibbu’n-Nebevî 25), buyurmuştur. “Tıbbı Nebevî” kitaplarında buna benzer hadisler nakledilir ve cima gücünü artıracak gıda rejimi verilir. (agk)

Ilişkinin ne olduğunu bilecek kadar büyük çocukların bulunduğu odada, onlar uyurken bile cima etmek câiz değildir. (Nemenkânî, el-Fethu’r-Rahmanî N/2l3)

Alıntı: ht*p://yukarikayalar.wordpress.com/category/cinsel-ilişkide-haram-ve-helaller/See also


ficgs
More websites

You must register to see these links, as this is a collaborative page, then you may change the order of the links by clicking the icons before the titles.admin
Other websites

The following links might be less relevant, please change their ranks if you find them useful.


 Sorularla İslamiyet | CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER
sorularlaislamiyet
  1. Soru ve cevap hakkında yorumlarınızı, cevaba katkılarınızı ve
 İslam'da Cinselliğin Ölçüleri | Zehirli Ok
zehirliok > node/2458

Yabancı kadını görüp, azab-ı ilahiden korkarak, başını ondan...
evet bu alışkanlık benide periaşn etti, düşündüğüm...

 Sorularla İslamiyet | Cunnilingus (oral ilişki) caiz midir?
sorularlaislamiyet

 CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER | Zehirli Ok
zehirliok

Yabancı kadını görüp, azab-ı ilahiden korkarak, başını ondan...
SÜNNI BIR HANIM ALEVI BIR KİMSE ILE EVLENEBILIR...

 Oral ilişki haram mı? | Fetva Meclisi
fetvameclisi

 404: Sayfa Bulunamadı - HarbiForum - Alemin En Harbi Forumu
harbiforum

 Ä°slamda cinsel ilişkide dikkat edilmesi gerekenler | Ä°slamda Cinsellik
islamdacinsellik

 Karı-Koca Münasebetinde Helal ve Haramlar - Mumsema islam Arsivi
mumsema

Eğitim Amaçlı çizilmiş Cinsel Resimle Bakılması...
kardeş verdiğin bilgiler için allah razı olsun fakat eşlerin...
O çocuğun verilen işi bırakıp bu oyuncakla eğlenmesi,...

 islam da fıkıh,peygamber efendimiz - cinsel ilişkide helal ve haramlar
esmer65li.tr

 Ilişkide Pozisyonlar Dinen Haram Helal | Ä°slamda Cinsellik
islamdacinsellik

 dinimizde cinsellik..(herkesin okuması uygun..yanlış anlamyın sakın...))
harbiforum

konusu, Sevgili arkadaşlar, belki de din hocalarımıza, anne ve...
dinimizde cinsellik, islamda cinsel yasaklar, dinde cinsellik,...

 Cinsel Sa
cinsellix

 Zevk nedir? Niçin verilmiştir? CiNSEL iLiŞKiDE HARAMLAR - HELÂLLER
yeniforumuz

Zevk nedir? Niçin verilmiştir? CiNSEL iLiŞKiDE HARAMLAR -...
ZEVK YAŞAM sizce ne demek, ZEVK YAŞAM size neyi...
Anal İlişkiden Kadın Zevk Alır mı ? - Cinsel...

 İslamda Cinsellik.Helal ve Haram Olan Haller Nelerdir?
webilgi

Benzer Haberler Köşe Yazıları Spor Gündemi...
İnsanın Allaha Karşı Sorumlulukları Nelerdir - İnsanın Allaha...

 Cİnsel İlİŞkİde Helallar Haramlar
izafet

cinsel haramlar, cinsel hayatta haramlar, helal ilişki, haram ve...
ALLAH cc razı olsun devamını dilerim lütfen site adreslerini yer...

 islamda Cinsellik
bayburt69

 Islamda Aile ve Evlilik
sevde

Cilbabda renk önemli midir? Ne örtünme âyetleri, ne de...
Cimada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de,...
Çocuk edinmek evlenmenin gâyelerinden sadece biridir ve...

 İslam da Cinsel İlişkinin Sınırları Nelerdir ?
ezberim

İslam da Cinsel İlişkinin Sınırları Nelerdir...
Kisinin esi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid degilse zinaya...

 CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELALLER
main board

ÇOCUĞA CİNSEL EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİ...
ALLAH razı olsun kardeşim güzel bi konuya deüinmişsin...

 Hikmet.net - İslam’da cinsel hayatın kesin olarak haram olan yönleri nelerdir?
hikmet > content/view/56709/13

 İSLAM HUKUKU SAYFASI | Oral İlişki
islamhukukusayfasi

Nadim Macit’in “Tük Milliyetçiliği Kültürel Akıl İçtihat...
İslam Hukuku Sayfası sitemizin yazarlarından, Emekli Öğretim...

 HAYIZ VE NİFASLIYA HARAM ŞEYLER - İSLAM'DA CİNSEL HAYAT - www.SümeyyeDiyari.com
sumeyyediyari

(Hanefî müctehidlere göre iki buçuk, Şafiî müctehidlere göre...
Bir de düğünlerde kızdan çeşitli sebeplerden dolayı kızlık...
Hristiyanlar da böyle kadınlarla Yahudilerin aksine ailevi...

 Eşler arasında anal ilişki haram mı | Güncel Haber ve Makale Sitesi
guncelmakale

Loreal Paris Miss Turkey 2011 Birincisi Melisa Aslı...

 Zevk nedir? Niçin verilmiştir? CiNSEL iLiŞKiDE HARAMLAR - HELÂLLER
turkforum

Hiç düşündünüzmü, İnsan niçin düşünür?Düşünmekteki...
Esra Ceyhan'la cinsel eğitim(bir tavuk cinsel tacize uğurayabilir...
yazıda HAYIR OLMAZ diyor, sen kendi kendine fetva...Response  
 

Guest name   (option)     Register
Please sum : 2922 + eight  
Trackbacks : If you talked about this article in your blog or website, you may instantly get a backlink 
There's no trackback at the moment.